GIỚI THIỆU
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 21
Số lượt truy cập: 592709
QUẢNG CÁO
Công khai tài chính theo luật ngân sách năm 2018 28/05/2018 10:03:02 SA

Biểu số 3 - Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính

Đơn vị: TRƯỜNG MN HƯNG THỦY

   Chương:1103592

 


ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH NĂM 2018

ĐV tính: Triệu đồng


Số TT

Nội dung

Dự toán năm

Ước thực hiện quý/6 tháng/năm

So sánh (%)

 

Dự toán

Cùng kỳ năm trước

 

I

Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

 

 

 

 

 

1

Số thu phí, lệ phí

75.735

44.130

 

 

 

1.1

Lệ phí

75.735

 44.130

 

 

 

 

Học phí bán trú

75.735

 44.130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Phí

 

 

 

 

 

 

Phí A

 

 

 

 

 

 

Phí B

 

 

 

 

 

 

…………..

 

 

 

 

 

2

Chi từ nguồn thu phí được để lại

 45.440

26.530 

 

 

 

2.1

Chi sự nghiệp…………..

 

 

 

 

 

a

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

45.440 

26.530 

 

 

 

b

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

 

 

 

 

 

2.2

Chi quản lý hành chính

 

 

 

 

 

a

Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

 

 

 

 

 

b

Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

 

 

 

 

 

3

Số phí, lệ phí nộp NSNN

 

 

 

 

 

3.1

Lệ phí

 

 

 

 

 

 

Lệ phí A

 

 

 

 

 

 

Lệ phí B

 

 

 

 

 

 

…………..

 

 

 

 

 

3.2

Phí

 

 

 

 

 

 

Phí A

 

 

 

 

 

 

Phí B

 

 

 

 

 

 

…………..

 

 

 

 

 

II

Dự toán chi ngân sách nhà nước

 2.853.720

1.440.720

 

 

 

1

Chi quản lý hành chính

 

 

 

 

 

1.1

Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

 2.665.000

1.252.000 

 

 

 

1.2

Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

188.720 

 188.720

 

 

 

2

Nghiên cứu khoa học

 

 

 

 

 

2.1

Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ

 

 

 

 

 

 

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia

 

 

 

 

 

 

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ

 

 

 

 

 

 

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở

 

 

 

 

 

2.2

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng

 

 

 

 

 

2.3

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

 

 

 

 

 

3

Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề

 

 

 

 

 

3.1

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

 

 

 

 

 

3.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

 

 

 

 

 

4

Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình

 

 

 

 

 

4.1

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

 

 

 

 

 

4.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

 

 

 

 

 

5

Chi bảo đảm xã hội

 

 

 

 

 

5.1

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

 

 

 

 

 

5.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

 

 

 

 

 

6

Chi hoạt động kinh tế

 

 

 

 

 

6.1

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

 

 

 

 

 

6.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

 

 

 

 

 

7

Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

 

 

 

 

 

7.1

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

 

 

 

 

 

7.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

 

 

 

 

 

8

Chi sự nghiệp văn hóa thông tin

 

 

 

 

 

8.1

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

 

 

 

 

 

8.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

 

 

 

 

 

9

Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn

 

 

 

 

 

9.1

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

 

 

 

 

 

9.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

 

 

 

 

 

10

Chi sự nghiệp thể dục thể thao

 

 

 

 

 

10.1

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

 

 

 

 

 

10.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

 

 

 

 

 

11

Chi Chương trình mục tiêu

 

 

 

 

 

1

Chi Chương trình mục tiêu quốc gia

 

 

 

 

 

 

(Chi tiết theo từng Chương trình mục tiêu quốc gia)

 

 

 

 

 

2

Chi Chương trình mục tiêu

 

 

 

 

 

 

(Chi tiết theo từng Chương trình mục tiêu)

 

 

 

 

 

 

  

Ngày    tháng     năm
Thủ trưởng đơn vị

                                                                                 (Đã kí)

                                                                             Lê Thị Trâm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bIểu số 4 - Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính

TRƯỜNG MN HƯNG THỦY

   Chương:1103592

 


   QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC NĂM 2017

(Kèm theo Quyết định số  15  /QĐ-HT. ngày 15/03/2018 của.Tr ư ờng MN Hưng Thủy

ĐV tính: Triệu đồng

Số TT

Nội dung

Số liệu báo cáo quyết toán

Số liệu quyết toán được duyệt

Trong đó

 

Quỹ lương

Mua sắm, sửa chữa

Trích lập các quỹ

I

Quyết toán thu

 

 

 

 

 

A

Tổng số thu

 

 

 

 

 

1

Số thu phí, lệ phí

77.535

77.535

38,256

57,384

 

1.1

Lệ phí

77.535 

77.535 

38,256

57,384

 

1

H ọc ph í b án tr ú

77.535 

77.535 

38,256

57,384

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Phí

 

 

 

 

 

 

Phí A

 

 

 

 

 

 

Phí B

 

 

 

 

 

 

……………

 

 

 

 

 

2

Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

 

 

 

 

 

3

Thu sự nghiệp khác

 

 

 

 

 

B

Chi từ nguồn thu được để lại

57,384 

 57,384 

 

57,384 

 

1

Chi từ nguồn thu phí được để lại

57,384 

57,384 

 

57,384 

 

1.1

Chi sự nghiệp………….

 

 

 

 

 

a

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

 

 

 

 

 

b

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

 

 

 

 

 

1.2

Chi quản lý hành chính

 

 

 

 

 

a

Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

 

 

 

 

 

b

Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

 

 

 

 

 

2

Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

 

 

 

 

 

3

Hoạt động sự nghiệp khác

 

 

 

 

 

C

Số thu nộp NSNN

 

 

 

 

 

1

Số phí, lệ phí nộp NSNN

 

 

 

 

 

1.1

Lệ phí

 

 

 

 

 

 

Lệ phí A

 

 

 

 

 

 

Lệ phí B

 

 

 

 

 

 

……………..

 

 

 

 

 

1.2

Phí

 

 

 

 

 

 

Phí A

 

 

 

 

 

 

Phí B

 

 

 

 

 

 

……………..

 

 

 

 

 

2

Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

 

 

 

 

 

3

Hoạt động sự nghiệp khác

 

 

 

 

 

II

Quyết toán chi ngân sách nhà nước

 2.637,677

 2.637,677

2.076,148 

354,529 

 

1

Chi quản lý hành chính

2 .330,677

2 .330,677

2.076,148 

354,529 

 

1.1

Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

2.330,677

2 .330,677

 2.076,148

254,529 

 

1.2

Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

300,000

300,000

 

300,000 

 

2

Nghiên cứu khoa học

 

 

 

 

 

2.1

Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ

 

 

 

 

 

 

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia

 

 

 

 

 

 

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ

 

 

 

 

 

 

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở

 

 

 

 

 

2.2

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng

 

 

 

 

 

2.3

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

 

 

 

 

 

3

Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề

 

 

 

 

 

3.1

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

 

 

 

 

 

3.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

 

 

 

 

 

4

Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình

 

 

 

 

 

4.1

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

 

 

 

 

 

4.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

 

 

 

 

 

5

Chi bảo đảm xã hội

 

 

 

 

 

5.1

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

 

 

 

 

 

5.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

 

 

 

 

 

6

Chi hoạt động kinh tế

 

 

 

 

 

6.1

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

 

 

 

 

 

6.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

 

 

 

 

 

7

Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

 

 

 

 

 

7.1

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

 

 

 

 

 

7.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

 

 

 

 

 

8

Chi sự nghiệp văn hóa thông tin

 

 

 

 

 

8.1

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

 

 

 

 

 

8.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

 

 

 

 

 

9

Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn

 

 

 

 

 

9.1

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

 

 

 

 

 

9.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

 

 

 

 

 

10

Chi sự nghiệp thể dục thể thao

 

 

 

 

 

10.1

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

 

 

 

 

 

10.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

 

 

 

 

 

11

Chi Chương trình mục tiêu

 

 

 

 

 

1

Chi Chương trình mục tiêu quốc gia

 

 

 

 

 

 

(Chi tiết theo từng Chương trình mục tiêu quốc gia)

 

 

 

 

 

2

Chi Chương trình mục tiêu

 

 

 

 

 

 

(Chi tiết theo từng Chương trình mục tiêu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÌM KIẾM


Hỗ trợ trực tuyến
Lê Thị Trâm
Lê Thị Trâm
Hiệu trưởng
Võ Thị Trang
Võ Thị Trang
Admin
Trương Thị Mỹ Nhiên
Trương Thị Mỹ Nhiên
P.Hiệu trưởng
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG MẦM NON HƯNG THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0232.3959288 * Email: mnhungthuy@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com